برچسب انرژی چیست ؟

کلیه وسایل الکتریکی،الکترونیکی،مکانیکی و یا الکترومکانیکی ،انرژی دریافت نموده و آنرا در خروجی بصورت تضعیف شده آن انرژی و یا نوع دیگری از انرژی را در خروجی تحویل میدهند.زمان و انرژی صرف شده جهت این تبدیل را مصرف انرژی گویند.رنگ سبز نشاندهنده پاک بودن و مصرف کم را نشان میدهد.